ZINEK A MĚĎ V CHELÁTOVÉ FORMĚ VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT

Minerální výživě je zvláště ve vyspělých zemích s vysokou intenzitou produkce a výživy hospodářských zvířat věnována velká pozornost, neboť značnou měrou ovlivňuje kvalitu finální produkce, zdraví zvířat a kvalitu životního prostředí.

Jedním z rozhodujících faktorů kvalitní minerální výživy je tzv. biologická využitelnost minerálních látek v organismu zvířete, která závisí na vazbě minerální látky na anorganickou nebo organickou složku.

Využitelnost anorganických sloučenin (např. sírany, oxidy) je velmi nízká (10 – 12 % ), nevyužitý zbytek je vylučován z těla zvířete výkaly a negativně ovlivňuje životní prostředí především kumulací kovů v půdě.

Minerální látky ve vazbě na organickou složku (cheláty) jsou v organismu zvířete využity až z 90 %, vylučování zbytku je minimální a taktéž minimální je i kontaminace životního prostředí.

V produktech INTRA MINERAL ZINC a INTRA MINERAL COPPER jsou nejdůležitějších z mikroprvků ve výživě zvířat zinek a měď dodávány ve formě organických sloučenin - chelátů. Tato skutečnost sama o sobě není ničím výjimečná, neboť používání chelátů především železa, selenu, manganu či hořčíku je ve výživě zvířat běžně dostupné a ve stále větším měřítku i využívané. Používání chelátů se však dosud omezuje pouze na použití do sypkých krmných směsí prostřednictvím premixů doplňkových látek.

V čem tedy spočívá výhoda těchto výrobků ? Jsou dodávány jako chelátové roztoky a jsou určeny do napájecí vody pro prakticky všechny druhy hospodářských zvířat.

Jak zinek tak i měď jsou pro organismus zvířete fiziologicky nepostradatelné.

Zinek v organismu působí na růst, vývin, reprodukční schopnost, tvorbu kostí a krve, metabolismus nukleových kyselin, bílkovin a sacharidů. Je nezbytnou složkou nebo aktivátorem enzymů. Zinek působí na funkční pochody pohlavních žláz a aktivuje hormonální činnost hypofýzy.

Měď je důležitá pro tvorbu krve, napomáhá dozrávání erytrocytů. Účastní se na procesech osteogeneze, na ochranných funkcích organismu, na pigmentaci a keratinizaci srsti. Má příznivý růstově-stimulační účinek.

A v čem spočívá jejich pohotovost? Jejich použití je rychlé, operativní, snadné a levné. Uživatel, to jest chovatel, si sám nebo po dohodě s veterinárním lékařem může stanovit jejich dávkování do napájecí vody, přesně může určit dobu jejich aplikace, lze jich využít pro prevenci i léčbu, mikroprvky lze používat jednotlivě nebo oba najednou.

Jak již bylo zmíněno, mikroprvky dodávané v podobě organických sloučenin - chelátů jsou v organismu zvířete mnohem více využitelné. Například měď se v premixech vyskytuje nejčastěji ve vazbě na sírany, zinek ve vazbě na oxidy. Tyto formy jsou však v těle zvířete velmi málo využitelné a podstatná část mikroprvků odchází ve formě výkalů do podestýlky či kejdy. Ne tak mikroprvky v podobě chelátů. Ty jsou využity až 10x lépe než běžně používané minerály, údaje hovoří až o cca 10 % využitelnosti. Je to především z toho důvodu, že chelátové vazby odolávají kyselému prostředí zažívacího traktu a uvolňují se až v tenkém střevě.

Používáním organických mikroprvků do napájecí vody si chovatel sám může vytvořit program prevence, trvale udržitelného zdraví zvířat a vysoké úrovně užitkovosti.

Jaký efekt může používání organických mikroprvků chovateli přinést? Při správně stanoveném programu prevence se zcela zbaví nebo výrazně omezí nutnost používat léčiva či medikované krmné směsi. Zvláště používání medikovaných krmných směsí je pro chovatele finančně náročnou záležitostí, v mnoha případech i neoperativní, zdlouhavé, někdy i málo účinné. Mnoho chovatelů především všech kategorií prasat se již přesvědčilo, že preventivní používání zinku a mědi v podobě chelátových vazeb zbavilo selata i prasata ve výkrmu průjmů, zlepšila se vitalita odstavovaných selat, snížil se stres při odstavu nebo při přesunu zvířat, zlepšila se imunita, zvýšila se hmotnost narozených selat a snížily se úhyny. Při používání těchto forem mikroprvků ve vyšších hmotnostních kategoriích prasat se prokazatelně zvýšily denní přírůstky a doba výkrmu se snížila až o 5 dní. Snížení výskytu onemocnění se projevilo u všech kategorií prasat. Používání zinku v celém spektru chovu prasat v dávce 100 ml/1.000 litrů napájecí vody téměř 100 % zabraňuje výskytu nespecifických průjmů.

Obdobně se chovají chelátové mikroprvky i u drůbeže včetně krůt. Jsou též mnohonásobně efektivnější než minerály v oxidových nebo síranových vazbách, nekrystalizují v napájecím systému, nezatěžují životní prostředí a i nízké dávkování zajišťuje dobré výsledky. Snižují riziko nárůstu patogenních bakterií, podporují imunitní systém, eliminují coli-bakterie. Lze je přidávat v případě menších přírůstků a špatné konverzi krmiva, při problémech s trávením, u nosnic podporují lepší kvalitu skořápky.

Velmi jednoduché a operativní je i jejich dávkování. Lze je aplikovat prostřednictvím medikátoru nebo pomocí zásobní nádrže na vodu, a to buď pravidelně v průběhu celého dne nebo cíleně 1-3x denně. Aplikace je stejně jednoduchá jak do napájecí vody, tak i do tekutého nebo zvhlčovaného krmiva.

Množství podávaného Intra Mineral Zn nebo Intra Mineral Cu prostřednictvím chelátových roztoků se určuje na základě cíle, kterého hodlá chovatel dosáhnout. Ať již se jedná o prasnice, selata či prasata ve výkrmu, nosnice či krůty, minerály v napájecí vodě pozitivně působí na průjmy, vitalitu, kondici, imunitu a řeší celou řadu již výše zmíněných problémů.

Dávkování se může pohybovat v rozmezí 50 – 250 ml na 1.000 litrů napájecí vody v souvislosti s cílem, kterého chceme v dané kategorii zvířat dosáhnout.

Kumulace chelatovaných mikroprvků v půdě je díky jejich velmi vysoké stavitelnosti mizivá. Nehrozí proto ovlivnění přirozených biologických procesů a nehrozí ani amonizace a nitrifikace a následné snížení mikroorganismů v půdě..

JEDNOZNAČNÝM DOPORUČENÍM JE PROTO POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH FORMEM ZINKU A MĚDI VE FORMĚ CHELÁTOVÉHO ROZTOKU, A TO JAK DO NAPÁJECÍ VODY, TAK I DO KRMIV.